Všeobecné obchodné podmienky

Michaela Bebková

 

Ďumbierska 32, 080 01  Prešov

 

IČO:  54 056 063

 

DIČ: 1127669455

 

č.živnostenského registra 750-59009

 

Mail: madebymichamail@gmail.com

 

Web: madebymicha.sk

 

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je :

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj


Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1  

https://www.soi.sk/

 

I. Zmluva o dielo

VOP k úprave zmluvných vzťahov zo zmluvy o dielo uzatvorenej podľa ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení. (ďalej v texte len „VOP“).

 1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o dielo uzatvorenej v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení, ktorej predmetom je vykonanie určitého diela zhotoviteľom, ktorým je

Michaela Bebková

Ďumbierska 32, 080 01  Prešov                          

IČO:  54 056 063

DIČ: 1127669455

(ďalej len „zhotoviteľ“) pre objednávateľa, ktorým je každá fyzická alebo právnická osoba (ďalej len „objednávateľ“).

Zmluvou o dielo sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať určité dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie.

Zmluvy o dielo uzavreté medzi zhotoviteľom a objednávateľom sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

Dojednania v písomne uzatvorenej zmluve o dielo medzi zhotoviteľom a objednávateľom majú prednosť pred znením VOP.

Zhotoviteľ zverejňuje zoznam tovaru a služieb, ktoré ponúka objednávateľovi a ktoré sú predmetom zmluvy o dielo na internetovej stránke zhotoviteľa – madebymicha.sk, pričom konkrétny predmet a podmienky vykonávania diela si zmluvné strany dojednajú na základe objednávky.

Tieto obchodné podmienky sú viazané na zmluvy o dielo uzatvorené medzi zhotoviteľom a objednávateľom, alebo na objednávku vystavenú v písomnej forme, alebo objednávku cez internetovú sieť potvrdenú objednávateľom. Uzatvorením zmluvy o dielo, alebo vystavením objednávky objednávateľ vyhlasuje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí.

Objednávky, dodacie listy, zálohové faktúry, faktúry a iné účtovné doklady zasiela predávajúci iba elektronicky. S elektronickým zasielaním týchto dokladov objednávateľ vyjadruje súhlas.

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.

V prípade, že niektorá časť týchto VOP či zmluvy o dielo bude považovaná za neplatnú alebo v rozpore s platným právnym poriadkom, ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú aj naďalej v platnosti.

Tieto všeobecné obchodné podmienky je zakázané kopírovať, reprodukovať a ďalej šíriť v akejkoľvek forme.

 1. Postavenie zhotoviteľa

 Zhotoviteľ je obchodno-montážna spoločnosť poskytujúca vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v Slovenskej republike služby ktoré pozostávajú predovšetkým z nasledovných činností:

a) textilná výroba

b) odevná výroba

c) dizajnérske činnosti

d) poskytovanie ďalších súvisiacich služieb

 1. Uzatvorenie a predmet zmluvy

Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

Predmetom zmluvy sú všetky dodávky a práce potrebné pre plnenie diela v špecifikovanom rozsahu podľa cenovej ponuky predloženej objednávateľovi

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých zmluvou a týmito VOP.

Objednávateľ sa zaväzuje, že za predmet zmluvy zaplatí dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

 1. Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Rozsah je špecifikovaný zmluvou o dielo, ponukou zhotoviteľa a ďalšími dohodami uzavretými medzi objednávateľom a zhotoviteľom ktoré objednávateľ potvrdil.

Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ odborne a samostatne a nie je pri určení spôsobu vykonania diela viazaný pokynmi objednávateľa.

 1. Čas a miesto realizácie diela

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch dojednaných zmluvnými stranami v zmluve.

Miesto vykonávania diela si zmluvné strany dojednajú v zmluve.

Začatím vykonávania diela sa rozumie jeho faktická realizácia v mieste dojednanom v zmluve.

Povinnosť vykonať – zhotoviť dielo je splnená jeho zhotovením a odovzdaním, resp. prevzatím.

 1. Vlastnícke právo k dielu

Vlastnícke právo k zrealizovanému dielu prechádza na objednávateľa dňom zaplatenia celej ceny diela.

Odo dňa odovzdania a prevzatia diela má objednávateľ právo dielo užívať na účel dielu určený, v súlade s pokynmi výrobcu.

Diela sú bezvýhradným majetkom zhotoviteľa až do úplného zaplatenia objednávateľom za dielo.

II. Kúpna zmluva

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je

Michaela Bebková

Ďumbierska 32, 080 01  Prešov                          

IČO:  54 056 063

DIČ: 1127669455

ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“).

 1. Všeobecné ustanovenia

Kupujúcim podľa týchto VOP je fyzická osoba v postavení spotrebiteľa alebo podnikajúca fyzická osoba alebo právnická osoba.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Kupujúci vytvorením objednávky potvrdzuje, že sa pred uzatvorením zmluvy zoznámil s týmito VOP, Reklamačný poriadok, Podmienky ochrany osobných údajov, že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente vytvorenia objednávky.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke Predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie obchodných značiek, obchodných názvov.

Kópiu VOP dostane Kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu. Faktúru obsahujúcu základné údaje zmluvy, vrátane účtenky podľa zákona o evidencii tržieb a daňového dokladu, dostane Kupujúci formou odkazu na stiahnutie Faktúry v elektronickej podobe, s čím Kupujúci súhlasí. Odkazy na uvedené listiny sú Kupujúcemu zaslané na emailovú adresu, ktorú Kupujúci uvedie pri objednávke.

Predávajúci Kupujúcemu spotrebiteľovi oznamuje, že

 1. ceny tovarov a služieb sú na webe uvádzané bez DPH, keďže predávajúci nie je platcom DPH, avšak náklady na dodanie tovaru alebo služby sa líšia podľa zvolenej metódy a poskytovateľov dopravy a spôsobu úhrady objednávky;
 2. Kupujúci spotrebiteľ má právo od zmluvy odstúpiť (ak nie je nižšie uvedené inak), a to v lehote 14 dní, ktorá plynie ak ide o
  1. kúpnu zmluvu odo dňa prevzatia tovaru,
  2. zmluvu, ktorá je predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo pričom toto odstúpenie musí zaslať na e-mailovú adresu madebymichamail@gmail.com.
 3. kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:
  1. o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  2. predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  3. predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 4. v prípade odstúpenia od zmluvy, Kupujúci spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru.
 5. spotrebiteľ môže uplatniť sťažnosť cez kontaktný formulár;
 1. Uzavretie kúpnej zmluvy

K vytvoreniu objednávky dôjde v okamihu, kedy Kupujúci vloží vybraný tovar, službu alebo elektronický obsah do košíka a odošle objednávku. Do času kým Kupujúci potvrdí záväzne objednávku, môže meniť jak požadované plnenie v košíku, tak aj spôsob dopravy a spôsob úhrady. Kupujúci je povinný skontrolovať všetky údaje, ktoré pri vytváraní objednávky uviedol/zvolil. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky vytvorenej Kupujúcim zo strany Predávajúceho, pričom za prípadné chyby prenosu dát Predávajúci nenesie zodpovednosť. Uzavretie zmluvy Predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu informatívnym emailom na Kupujúcim zadaný email. Prílohou potvrdenia je odkaz na aktuálne znenie VOP a Reklamačného poriadku Predávajúceho. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov, ak tieto VOP neustanovujú inak.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.

 1. Dodanie predmetu kúpy

Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá tovar, ktorý je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nemu, a Kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, a preto sa Kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

Ak má Predávajúci tovar odoslať, odovzdá tovar kupujúcemu podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá kupujúcemu – spotrebiteľovi v momente keď mu tovar odovzdá dopravca.

Predávajúci odovzdá kupujúcemu tovar v dojednanom množstve, akosti a prevedení.

Ak nie je dojednané, ako ma byť tovar zabalený, predávajúci tovar zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie tovaru a jeho ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci tovar pre prepravu.

Akonáhle kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu zakúpeného tovaru, predávajúci urobí expedíciu v súlade s požiadavkami kupujúceho stanovenými v objednávke.

 1. Prechod nebezpečenstva škody

Vec má vadu, ak nemá dojednané vlastnosti. Za vadu sa považuje aj plnenie inej veci a vady v dokladoch nevyhnutných pre užívanie veci. Právo Kupujúceho z vadného plnenia zakladá vada, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na Kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo Kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú Predávajúci spôsobila porušením svojej povinnosti. Kupujúci vec podľa možnosti prehliadne čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na veci a presvedčí sa o jej vlastnostiach a množstve. O prípadných zistených vadách a nedostatkoch je povinný Predávajúceho bez zbytočného odkladu informovať. Nebezpečenstvo škody prechádza na Kupujúceho prevzatím veci. Ten istý následok má, ak neprevezme Kupujúci vec, hoci mu s ňou Predávajúci umožnil nakladať. Škoda na veci, vzniknutá po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže Predávajúci škodu spôsobil porušením svojej povinnosti. Omeškaním Kupujúceho s prevzatím veci vzniká Predávajúcemu právo vec po predchádzajúcom upozornení Kupujúceho vhodným spôsobom predať potom, čo Kupujúcemu poskytla dodatočnú primeranú lehotu k prevzatiu. To platí aj vtedy, ak Kupujúci je v omeškaní s platením, ktorým je odovzdanie veci podmienené.

 1. Zodpovednosť Predávajúceho

Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že v dobe, kedy Kupujúci vec prevzal,

 1. má vec vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba toto dojednanie, že má také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonanej;
 2. sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu obvykle používa;
 3. je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti; a
 4. vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 5. ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí.
 6. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, ak nie je uvedené inak, to sa však netýka:
  1. veci predávanej za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná;
  2. na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním;
  3. pri použitej veci na vadu zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí Kupujúcim; alebo
  4. ak to vyplýva z povahy veci.

Kupujúci oprávnený uplatniť právo z vady do dvadsiatich štyroch (24) mesiacov, ak nie je však na tovare uvedený dátum spotreby, v takom prípade sa lehota skráti len do dátumu vyznačeného na obale tovaru. Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak je spoločne s tovarom poskytovaný aj darček, je možné uplatniť právo z vady do 24 mesiacov len pri predávanom tovare, ale nie pri darčeku poskytnutom spoločne s tovarom. Pri týchto darčekoch smie spotrebiteľ uplatniť práva z vadného plnenia len do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Podnikateľ nie je oprávnený pri darčeku uplatniť práva z vadného plnenia. Jednotlivé lehoty bližšie upravuje Reklamačný poriadok. Pre Kupujúceho podnikateľa môže byť lehota pre uplatnenie práv z vadného plnenia upravená odlišne, ak je to u daného typu tovaru výslovne uvedené, takto uvedená lehota má prednosť. Tovar je v takom prípade označený nasledovne. Právo z vadného plnenia Kupujúcemu neprináleží, pokiaľ Kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ Kupujúci vadu sám spôsobil. Ak má vec vadu, z nej je Predávajúci zaviazaný, a ak sa jedná o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má Kupujúci miesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

 1. Podstatné porušenie zmluvy

Ak sa vada vyskytne v uvedenej lehote a ak je vadné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

 1. na odstránenie vady opravou veci,
 2. na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
 3. odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci oznámi Predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Predávajúceho; to neplatí, ak žiadal Kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak Predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo ak oznámi Kupujúcemu, že vady neodstráni, môže Kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Ak si Kupujúci nezvolí svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy – viď nižšie. Kupujúci-spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že Predávajúci nenapraví v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

 1. Nepodstatné porušenie zmluvy

Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Pokiaľ Kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže Predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže Predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci. Ak Predávajúci neodstráni vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Predávajúceho.

 1. Porušenie zmluvy všeobecne

Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu má Kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady. V takom prípade má Kupujúci – spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť. Pri dodaní novej veci vráti Kupujúci Predávajúcemu na jej náklady vec pôvodne dodanú. Ak Kupujúci neoznámil vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a náležitej starostlivosť zistiť, súd mu právo z chybného plnenia neprizná. Ak sa jedná o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju Kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.

 1. Záruka za akosť

Zárukou za akosť sa Predávajúci zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá na obvyklé použitie alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti veci na obale. Záručná doba plynie od odovzdania veci Kupujúcemu; ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, plynie od dodania veci do miesta určenia.

 1. Následný predaj zakúpenej veci

Ak Kupujúci vec zakúpenú od Predávajúceho predá, daruje alebo inak prevedie do vlastníctva inej osoby, tak je povinný o tom Predávajúceho informovať. Ak nebude o tom Kupujúci Predávajúceho informovať, považuje Predávajúci tohto Kupujúceho stále za vlastníka danej veci a za osobu, ktoré patria práva z chybného plnenia.

 1. Osobitné pravidlá pri kúpe poukazov tretích strán

Predávajúci je len predajcom poukazu. Poskytovateľom služieb a predajcom tovaru, čoby plnenia poskytnutého na základe uplatnenia poukazu, je tretia osoba (poskytovateľ). Pre využitie plnenia spojeného s poukazom sa preto Kupujúci musí obrátiť na príslušného poskytovateľa a dojednať s ním podrobnosti poskytnutia konkrétnej služby a/alebo prevzatie konkrétneho tovaru. Po zakúpení poukazu obdrží Kupujúci unikátny kód poukazu na e-mailovú adresu, ktorú uviedol Kupujúci pri dokončení procesu objednávky. Tým prejdú riziká spojené s týmto poukazom na Kupujúceho. Tento unikátny kód oznámi Kupujúci poskytovateľmi pred samotným poskytnutím služby a/alebo prevzatím tovaru. Poskytovateľ overí platnosť kódu a bez zbytočného odkladu (ak s Kupujúcim nedohodne inak) poskytne Kupujúcemu predmetnú službu a/alebo odovzdá tovar. Poukaz sa považuje za uplatnený v okamihu, keď poskytovateľ zadá unikátny kód poukazu do informačného systému Predávajúceho (overí jeho platnosť). Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy na kúpu poukazu v lehote 14 dní odo dňa doručenia poukazu, to neplatí, ak v tejto lehote už poukaz uplatnil. V prípade reklamácie tovaru a/alebo služby Predávajúci odporúča Kupujúcim obrátiť sa prednostne na poskytovateľa, s ohľadom na možnosť rýchlejšieho vybavenia reklamácie a možnosť dohodnúť s poskytovateľom náhradné plnenie týkajúce sa konkrétnej služby a/alebo tovaru podľa poukazu.

III. Ďalšie dojednania

1. Všeobecné ustanovenia

Vo veci ochrany a spracovanie osobných údajov kupujúceho zo strany Predávajúceho sa použijú tieto podmienky ochrany osobných údajov.

2. Prevádzková doba

Objednávky cez internet:

Otváracia doba: Po – Ne: 8:00 – 20:00

V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby e-shopu.

O prevádzkovej dobe v dňoch pripadajúcich na štátne sviatky budú zákazníci informovaní na webovej stranke madebymicha.sk.

3. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.

Ceny uvedené pri jednotlivých produktoch sú konečné, ktoré musí Kupujúci pre získanie tovaru zaplatiť, to sa však netýka prípadných poplatkov za dopravné, dobierku a nákladov na komunikačné prostriedky na diaľku, ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíka a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému Predávajúceho. V takom prípade je Predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo Kupujúci obdržal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku, o čom Predávajúci bez zbytočného odkladu Kupujúceho informuje. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä nasledujúce:

 • cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje nákupnú cenu či obvyklú cenu tovaru);
 • u ceny tovaru chýba alebo je navyše jedna či viac číslic;
 • zľava na tovaru presahuje viac ako 50%, bez toho aby tovar bol súčasťou zvláštnej marketingovej kampane či výpredajovej akcie označenej špeciálnym symbolom a inzerujúcim zodpovedajúcej výške zľavy.

Predávajúci upozorňuje, že informačný systém Predávajúceho uvádza aj u tovaru so zjavne chybnou cenou automaticky informáciu, že sa jedná o tovar zlacnený, resp. tovar vo výpredaji a pod. V prípade pochybností, či je tovar skutočne zlacnený alebo či ide o zjavnú chybu v cene tovaru je preto Kupujúci povinný kontaktovať Predávajúceho a informáciu o správnosti ceny si overiť.

Ak Predávajúci vykúpil tovar od tretej osoby a ponúka ju v kategórii Použitý, Zánovné alebo rozbalené je cena tovaru vyčíslená bez DPH v súlade s ustanovením § 66 zákona č. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty. Kupujúci berie na vedomie, že táto skutočnosť môže byť zohľadnená až vo faktúre za predmetnú objednávku.

Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a podobne, alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu. O takomto postupe bude Kupujúci informovaný.

Ďalej si Predávajúci vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ dôjde k neoprávnenému použitiu zľavového alebo obdobného poukazu v rozpore s jeho podmienkami. Spravidla ide o prípady, keď:

 • zľavový poukaz je použitý v spojení s inou zľavou, a to aj napriek tomu, že sčítanie týchto zliav nebolo vyslovene zakázané;
 • zľavový poukaz je použitý na nákup, ktorý nedosahuje minimálnej stanovenej ceny;
 • Predávajúci zistí, že zľavový poukaz bol už použitý.

Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť, a zároveň Kupujúci berie na vedomie, že je Predávajúci oprávnená požadovať mimo iné bezdôvodné obohatenie.

Predávajúci môže ponúkať vybrané produkty Kupujúcim podnikateľom za zvýhodnené ceny. Vybrané produkty, na ktoré Predávajúci poskytuje zvýhodnenú cenu sú v ponuke na e-shope špeciálne označené.

4. Objednávanie

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

 1. prostredníctvom elektronického obchodu Predávajúceho (ďalej len „e-shop“);
 2. elektronickou poštou na adrese www.madebymicha.sk/kontakt;

Kupujúci bude o predpokladanom čase doručenia objednaného tovaru informovaný prostredníctvom e-mailu. Dĺžka doručovania objednaného tovaru a cena dopravy je závislá na spôsobe dopravy, ktorú si Kupujúci zvolí v druhom kroku objednávky v rámci svojho košíka. Kupujúci berie na vedomie, že predpokladaný čas doručenia sa môže zmeniť v závislosti na logistických možnostiach Predávajúceho a /alebo jej dopravcov, o čom bude Predávajúci Kupujúceho bezodkladne informovať.

5. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní. Lehota podľa prvej vety plynie odo dňa uzavretia zmluvy, ak ide o kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru;

Predávajúci umožňuje spotrebiteľovi odstúpiť prostredníctvom vyplneného a odoslaného vzorového formulára pre odstúpenie od zmluvy na internetových stránkach, a to spotrebiteľovi tak Predávajúci potvrdí bez zbytočného odkladu v textovej podobe jeho prijatie.

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:

Michaela Bebková

Ďumbierska 32, 080 01  Prešov

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

Ak sa rozhodne Kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná vo forme Predávajúci kreditu.

Kupujúci spotrebiteľ zodpovedá Predávajúcemu len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

V prípade preplatenia dobropisu v hotovosti môže Predávajúci požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzenia legalizácie príjmu pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže Predávajúci odmietnuť vyplatiť peňažné prostriedky. Ak odstúpi Kupujúci spotrebiteľ od zmluvy, Predávajúci mu vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe zmluvy prijala, rovnakým spôsobom. Ak má Predávajúci nárok na náhradu za zníženie hodnoty tovaru, bude táto započítaná na pohľadávku Kupujúceho spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny.

Ak odstúpi Kupujúci spotrebiteľ od zmluvy, Predávajúci však nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než jej Kupujúci spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal. Kupujúci spotrebiteľ je povinný vrátiť Predávajúcemu tovar bez zbytočného odkladu po odstúpení od zmluvy, najneskôr však do 14 dní.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, darovacia zmluva stráca účinnosť a spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie Kupujúceho spotrebiteľa. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia možné, má Predávajúci právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú z tohto hľadiska posudzované samostatne.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Odstúpenie od zmluvy podnikateľom a v ostatných prípadoch

Kupujúcemu podnikateľovi môže byť zo strany Predávajúceho umožnené od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odstúpiť.

Ak bude umožnené Kupujúcemu podnikateľovi odstúpiť od kúpnej zmluvy, potom tento berie na vedomie, že vrátená kúpna cena môže byť ponížená o to, o čo sa znížila hodnota tovaru.

Ak bude umožnené Kupujúcemu podnikateľovi odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich dní a vrátenie tovaru nebude v originálnom obale vrátane všetkých jeho častí a príslušenstva, tak Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci si vyhradzuje právo takéhoto vrátenia spoplatniť a to takou čiastkou, ktorá Predávajúcemu vykompenzuje náklady, ktoré sú nevyhnutne vynaložiť pre znovuuvedenie tovaru do predaja.

Náhrada za zníženie hodnoty tovaru či náhrada nákladov na znovuuvedenie tovaru do predaja bude započítaná na vrátenú kúpnu cenu Kupujúcemu podnikateľovi. Kupujúci podnikateľ nemôže odstúpiť od zmluvy z dôvodu výskytu vady, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju obdržal. To neplatí,

 1. ak došlo ku zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci;
 2. ak Kupujúci použil vec ešte pre objavením vady;
 3. ak Kupujúci spôsobil nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave svojim jednaním alebo opomenutím, alebo
 4. ak Kupujúci predal vec ešte pred objavením vady, ak ju spotreboval, alebo ak vec pozmenil pri obvyklom použití, ak sa stalo tak len sčasti a Predávajúci umožní Kupujúcemu podnikateľovi odstúpiť od zmluvy, vráti Kupujúci Predávajúcemu čo ešte vrátiť môže, a dá náhradu vo výške, v akej mal z použití veci prospech.
 5. Ak Kupujúci podnikateľ neoznámil vadu veci včas, stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy Predávajúcim v prípade chyby ceny tovaru

Mimo prípadov stanovených zákonom je Predávajúci oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade zjavnej chyby v cene tovaru. Odstúpiť od zmluvy podľa tohto bodu je možné do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim tak, že Predávajúci Kupujúcemu stornuje objednávku alebo mu i dá iným spôsobom najavo, že od zmluvy odstupuje.

Pokiaľ Kupujúci zaplatil aspoň časť kúpnej ceny tovaru, budeme mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet najneskôr do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia od zmluvy zo strany Predávajúceho.

6. Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje tieto platobné metódy: Konkrétne podmienky použitia platobnej metódy:

a)  vklad na účet

Tovar zostáva do úplného zaplatenia kúpnej ceny vo vlastníctve Predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo ponúknuť Kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia.

Podľa zákona 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice je Predávajúci povinný vystaviť Kupujúcemu pokladničný doklad a zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku následne najneskôr do 96 hodín.

Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť po odoslaní objednávky.

7. Vrátenie peňazí

V prípade, že Kupujúci odstúpi od uzavretej zmluvy s Predávajúcim alebo ak budú Kupujúcemu vrátené peňažné prostriedky z iného dôvodu, Predávajúci vráti Kupujúcemu peňažné prostriedky, ktoré od neho prijala na základe zmluvy rovnakým spôsobom. Kupujúci je zodpovedný za správnosť údajov pre vrátenie peňažných prostriedkov, ktoré poskytne Predávajúcemu v prípade, že nie je možné peňažné prostriedky vrátiť rovnakým spôsobom, akým bola prevedená platba za objednávku (napr. zákazník platil v hotovosti kuriérovi, došlo k exspirácii platobnej karty zákazníka a Predávajúci nemá k dispozícii iné platobné údaje Kupujúceho), či v prípade, kedy Predávajúci na základe vlastného uváženia vyhovie požiadavke Kupujúceho na zmenu spôsobu vrátenia peňažných prostriedkov.

8. Dodacie podmienky

Spôsoby dodania

Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva rôzne spôsoby dodania/dopravy podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a príjazdovej možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

9. Ostatné podmienky

Kupujúci je povinný bezprostredne pri prevzatí tovaru prekontrolovať stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu madebymichamail@gmail.com, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

10. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad (podrobnosti viď v Reklamačnom poriadku).

11. Záverečné ustanovenia

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výhradne podľa práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky.

Prípadné spory medzi Predávajúci a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na Predávajúceho pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Kontaktnou e-mailovou adresou Predávajúceho je madebymichamail@gmail.com. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu Kupujúceho preklad textu zmluvy platí, že v prípade sporu o výklade pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane jej súčastí sú platné a účinné od 25. 11. 2021 Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

Máte otázky?

Neváhajte ma kontaktovať.

 

Email: madebymichamail@gmail.com

Ak Vám vyhovujú sociálne siete, kľudne mi môžete napísať správu aj tam! 🙂